Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Leverancier: Netgras.nl, handelend onder de vennootschap onder firma Passietuin vof.

Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met Netgras.nl een overeenkomst aangaat.

Producten: goederen die het onderwerp zijn van de overeenkomst

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten en onderhandelingen tussen Netgras.nl en de opdrachtgever. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever worden door Netgras.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door Netgras.nl aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn de aanbiedingen van Netgras.nl vrijblijvend. De aanbiedingen gelden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het product. De overeenkomst komt tot stand wanneer Netgras.nl deze bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever erkent dat door elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Het plaatsen van een order via de website www.netgras.nl is pas bindend, nadat deze is bevestigd door Netgras.nl.

Artikel 4: Levering

Levering vindt plaats vanaf het magazijn van Netgras.nl, tenzij anders is overeengekomen. De goederen gelden als geleverd op het moment wanneer ze gereed zijn voor verzending en deze op het vestigingsadres van Netgras.nl ter beschikking staan aan de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt hiervan in kennis is gesteld. Opgave van de levertijd door Netgras.nl geldt enkel als een indicatie en kan nooit als een bindende termijn worden beschouwd, mits anders is overeengekomen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Netgras.nl is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor de directie schade welke de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming. De aansprakelijkheid van Netgras.nl is beperkt tot een bedrag van ten hoogste het factuurbedrag exclusief BTW. Netgras.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade en gevolgschade, schade wegens overschrijding van de leveringstermijn, schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie en/of materialen van de opdrachtgever. Netgras.nl is niet aansprakelijk indien de tekortkoming een gevolg is van overmacht.

Artikel 6. Overmacht

Indien Netgras.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Netgras.nl niet mogelijk is, of langer duurt dan drie maanden, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 7: Klachten

Indien de opdrachtgever niet tevreden is met de kwaliteit van het afgeleverde product, dient de opdrachtgever haar bezwaren uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de goederen via de mail aan Netgras.nl kenbaar te maken. De opdrachtgever geeft nauwkeurig aan wat de aard van de klacht is. Netgras.nl dient de klacht binnen 7 werkdagen in behandeling te nemen en de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. Binnen 14 dagen na de binnengekomen klacht, dient Netgras.nl contact op te nemen met de opdrachtgever over een oplossing.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

Alle factuurbedragen dienen uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum bijgeschreven te zijn op het door Netgras.nl aangegeven bankrekeningnummer. Bij overschrijding van de genoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever verplicht de kosten van € 15,- per betalingsherinnering te betalen. Daarbij is de opdrachtgever bij overschrijding van de betalingstermijn een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 50,-. Indien Netgras.nl in een gerechtelijke procedure gedeeltelijk dan wel geheel in het gelijk wordt gesteld, dan komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de opdrachtgever. Onder de kosten vallen in ieder geval de volledige kosten van een advocaat en/of gemachtigde.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Netgras.nl geleverde goederen blijven het eigendom van Netgras.nl tot het moment dat alle geleverde goederen zijn betaald. Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan om goederen geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden tot het moment dat volledige betaling van alle goederen heeft plaatsgevonden.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Netgras.nl en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Herroepingsrecht

  • U kunt een artikel retour sturen binnen 7 dagen na ontvangst van de levering. Let op: Dit geldt uitsluitend op hele rollen kunstgras. Kunstgras wat voor u op maat is gesneden, kan niet geretourneerd worden. Indien er aantoonbare schade (door Netgras.nl) aan het product is geconstateerd, neemt u contact met ons op of kunt u een klacht indienen. (artikel 7)
  • Het artikel wordt alleen retour geaccepteerd als het in de originele staat en indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Daarom adviseren wij u om te allen tijde de geleverde toebehoren te bewaren
  • De pakbon of de (kopie) factuur dient meegestuurd te worden in de verpakking